Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

System Engineer

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Competitive
 • IT - Hardware / Network
 • Information Technology
 • 31/10/2019

Job Description

 • Perform the day to day operations, management and administration to protect the integrity, confidentiality, and availability of information assets and technology infrastructure of the organization.
 • Thực hiện các hoạt động hàng ngày, quản lý và điều hành để bảo vệ sự toàn vẹn, bảo mật, và tính sẵn sàng của các tài sản thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ của tổ chức.
 • Identify security issues and risks, monitor and test application performance for potential bottlenecks, identify possible solutions and develop mitigation plans
 • Xác định các vấn đề an ninh và rủi ro, giám sát và kiểm tra hiệu xuất ứng dụng về khả năng tắc nghẽn tiềm ẩn. Xác định các giải pháp có thể và phát triển các kế hoạch giảm thiểu.
 • Performing analysis of system security needs and contributes to design, integration, and installation of hardware and software.
 • Thực hiện phân tích các nhu cầu an ninh hệ thống và góp phần vào việc thiết kế, tích hợp và cài đặt phần cứng và phần mềm.
 • Analyzing, troubleshooting and correcting system problems remotely and on-site.
 • Phân tích, xử lý sự cố và sửa chữa các vấn đề hệ thống từ xa và tại chỗ.
 • Architect, design, implement, support, and evaluate security-focused tools and services including project leadership roles
 • Kiến trúc sư, thiết kế, thực hiện, hỗ trợ, đánh giá và công cụ và dịch vụ bảo mật tập trung bao gồm cả vai trò lãnh đạo dự án
 • Develop and interpret security policies and procedures
 • Xây dựng và giải thích các chính sách và thủ tục an ninh
 • Mentor junior members of the team
 • Mentor thành viên cơ sở của nhóm
 • Participate in security compliance efforts
 • Tham gia vào những nỗ lực tuân thủ an ninh
 • Develop and deliver training materials and perform general security awareness and specific security technology training
 • Xây dựng và cung cấp tài liệu đào tạo và thực hiện nhận thức an ninh chung và đào tạo công nghệ bảo mật cụ thể
 • Acquisition and vendor risk assessment due diligence
 • Thu thập và đánh giá rủi ro nhà cung cấp sự tích cực
 • Evaluate and recommend new and emerging security products and technologies
 • Đánh giá và giới thiệu sản phẩm bảo mật mới và mới nổi và công nghệ
 • Participate in tier 2 and tier 3 security operations support
 • Tham gia vào hỗ trợ tầng 2 và tầng 3 hoạt động an ninh
 • Participate in incident handling
 • Tham gia vào xử lý sự cố.
 • Participate in projects that develop new intellectual property
 • Tham gia vào các dự án phát triển tài sản trí tuệ mới
 • Manage and monitor all installed systems and infrastructure
 • Quản lý và giám sát các hệ thống và cơ sở hạ tầng đã cài đặt
 • Write and maintain custom scripts to increase system efficiency and lower the human intervention time on any tasks
 • Viết và duy trì các tập lệnh tùy chỉnh để tăng hiệu quả hệ thống và giảm thời gian can thiệp của con người vào bất kỳ nhiệm vụ nào

   

Job Requirement

 

 • BS/MBS in Computer Science or equivalent desired.
 • BS / MBS Khoa học Máy tính hoặc tương đương mong muốn

 • Emerging company-wide reputation in the field of information security
 • mới nổi tiếng toàn công ty trong lĩnh vực an ninh thông tin.
 • Consistent implementation of security solutions at the business unit level
 • thực hiện nhất quán các giải pháp an ninh ở cấp đơn vị kinh doanh
 •  

  Preferred Qualifications

   

 • Experience with service-oriented architecture
 • Có kinh nghiệm về kiến ​​trúc hướng dịch vụ
 • Experience with the application of threat modeling or other risk identification techniques
 • Kinh nghiệm với các ứng dụng của mô hình mối đe dọa hoặc các kỹ thuật nhận dạng rủi ro khác
 • Detailed knowledge of system security vulnerabilities and remediation techniques, including penetration testing and the development of exploits
 • kiến ​​thức chi tiết về lỗ hổng bảo mật hệ thống và kỹ thuật xử lý, bao gồm cả kiểm tra thâm nhập và phát triển khai thác
 • System analysis skill
 • Kỹ năng phân tích hệ thống
 • Scripting skills (e.g., shell scripting)
 • kỹ năng Scripting
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Kỹ năng viết và giao tiếp tôt.
 • Teamwork skills
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Results oriented, high energy, self-motivated
 • Kết quả theo định hướng, năng lượng cao, năng động
 • At least 3 years of experience in infrastructure or application-level vulnerability testing and auditing
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong cơ sở hạ tầng hoặc cấp ứng dụng thử nghiệm và kiểm toán
 • At least 3 year experience working in environment integrate system and application security
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường tích hợp hệ thống bảo mật ứng dụn.
 • Strong experience and detailed technical knowledge in security engineering, system and network security, authentication and security protocols, cryptography, and application security
 • trải nghiệm mạnh mẽ và kiến ​​thức kỹ thuật chi tiết về kỹ thuật an ninh, hệ thống và an ninh mạng, xác thực và bảo mật các giao thức, mật mã và bảo mật ứng dụng
 • Knowledge of network and web related protocols (e.g., TCP/IP, UDP, IPSEC, HTTP, HTTPS, routing protocols)
 • Có kiến ​​thức về mạng và các giao thức liên quan đến trang web (ví dụ, TCP / IP, UDP, IPSEC, HTTP, HTTPS, các giao thức định tuyến)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.