Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Senior Surveillance Technician

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Surveillance
 • Surveillance
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Position Summary

Responsible for maintenance, repair, and installation of CCTV system and associated equipment per the direction of the section management and to CCTV Baseline standards. Equipment defined as camera / monitors / alarms / CCTV switcher / digital encoders / servers and DVR’s and other associated systems. Perform all duties in accordance with The Grand Ho Tram Strip’s policies and within the realm of The Grand Ho Tram Strip’s Mission Statement. All responsibilities are to be performed in accordance with departmental and company policies, practices, and procedures, as well as within the framework and intent of the Vision of The Grand Ho Tram Strip property.

[Chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống CCTV và các thiết bị liên quan theo chỉ đạo của cấp trên và dựa trên tiêu chuẩn CCTV. Thiết bị bao gồm  máy ảnh / màn hình / chuông báo động / bộ chuyển mạch CCTV / bộ mã hóa kỹ thuật số / máy chủ và DVR và các hệ thống liên quan khác. Tất cả các trách nhiệm này được thực hiện phù hợp với chính sách phòng ban và công ty, thông lệ và thủ tục, cũng như trong khuôn khổ, mục đích tầm nhìn của The Grand Hồ Tràm Strip.]

Responsibilities

 • Install, repair, and maintain / clean cameras/monitors/alarms / CCTV switches / digital encoders/servers, DVR’s and other associated systems including laying and terminating cable.

[Cài đặt, sửa chữa và bảo trì / vệ sinh lau chùi Camera / màn hình / chuông báo động / CCTV switcher / bộ mã hóa kỹ thuật số / máy chủ và DVR và các hệ thống liên quan khác bao gồm lắp đặt và kéo cáp.]

 • Maintain the stocks level of respective workstations and coordinate with Surveillance operations regarding equipment related problems.

[Duy trì mức độ hoạt động ổn định của hệ thống máy móc và kết hợp với các hoạt động giám sát về các vấn đề thiết bị liên quan.]

 • Participate in training and skills assessments as assigned.

[Tham gia vào các khóa đào tạo và hướng dẫn kỹ năng đánh giá theo sự phân công]

 • Ensure the workshop and equipment are clean, safe, and well maintained at all times.

[Đảm bảo nơi làm việc và máy móc thiết bị được vệ sinh sạch sẽ, an toàn và được bảo trì một cách tốt nhất ở mọi thời điểm.]

 • Conduct camera/system checks as required. Maintains a log of all downed equipment and repairs, showing the length of error and when repaired.

[Kiểm tra camera / hệ thống theo yêu cầu. Lưu trữ nhật ký của tất cả các thiết bị hư hỏng và sửa chữa, hiển thị thời gian lỗi và thời điểm sửa chữa]

 • Maintain knowledge and strive to learn new equipment types available in the market.

[Duy trì kiến thức và phấn đấu để tìm hiểu về các loại thiết bị mới có sẵn trên thị trường.]

 • Maintains an inventory of spare parts needed in the repair of the surveillance equipment. Makes requisition for the purchase of the lacking parts.

[Duy trì kho chứa các phụ tùng thay thế khi cần thiết để sửa chữa các thiết bị giám sát. Lập yêu cầu mua các linh kiện còn thiếu.]

 • Must be available to respond to 24/7 emergency calls to perform or facilitate emergency repairs anywhere surveillance equipment is utilized.

[Luôn sẵn sàng trả lời các cuộc gọi khẩn cấp 24/7 để hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp ở bất kỳ nơi nào sử dụng thiết bị giám sát.]

 • Perform other associated duties as assigned.

[Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được phân công.]

Job Requirement

 • 2 years of CCTV technical experience. Experience with using workshop repair/testing / diagnostic equipment.

[Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kỹ thuật CCTV. Kinh nghiệm với việc sử dụng phần mềm sửa chữa / kiểm tra / thiết bị chẩn đoán.]

 • College degree in Electronic and Electrical Engineering and IT Computer Hardware or Software.

  [Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trong ngành Kỹ Thuật và Điện Tử hoặc Công Nghệ Thông Tin.]

 • Must know Dallmeier systems and gaming equipment interfacing and/ or integration.

  [Có kiến thức về hệ thống Dallmeier và thiết bị liên quan hoặc tích hợp thiết bị trò chơi.]

 • Good level of English speaking, reading, and writing.

 • [Đọc, viết và nói Tiếng Anh tốt.]

 • Knowledge of the application of test meters, soldering iron, hand tools, 2-way radios, QA, project supervision. Knowledge of software such as MS operating systems, SQL Server, MS server, AutoCAD, and basic networking.

[Có kiến thức về thiết bị kiểm tra đo lường, hàn, dụng cụ cầm tay, radio 2 chiều, giám sát chất lượng, giám sát dự án. Kiến thức về các phần mềm như hệ thống điều hành MS, máy chủ SQL, máy chủ MS, AutoCAD và kết nối mạng cơ bản.]

 • Maintain a good workspace employee relation in the way of respect and harmony.

  [Duy trì một mối quan hệ đồng nghiệp tốt, tôn trọng và hòa hợp.]

 • Must be able to work various shifts including weekends and holidays.

 • [Thiện chí làm việc theo ca bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ.]

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.