Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior Internal Auditor

Executive Office

Work Location Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Administration, Accounting / Auditing / Tax, Casino, Finance / Accounting
Deadline to Apply 15/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Perform, supervise, and coordinate the completion of independent audits assignments in accordance with departmental and professional standards./ Thực hiện, giám sát và hoàn thành các công việc kiểm toán độc lập được giao theo các tiêu chuẩn chuyên môn và phòng ban.
 • Examine and evaluate the adequacy of the Company’s system of internal controls./ Kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
 • Plan the approach and scope of specific audit assignments.Lập kế hoạch về cách tiếp cận và phạm vi của các nhiệm vụ kiểm toán cụ thể.
 • Conduct reviews to appraise the effectiveness and efficiency of particular areas/departments./ Tiến hành đánh giá để đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các khu vực/phòng ban cụ thể.
 • Work closely with the Internal Audit Director in communicating issues and concerns as they relate to audit assignments and the general operation of the department./ Làm việc chặt chẽ với Giám đốc Kiểm toán Nội bộ trong việc trao đổi các vấn đề và các phát hiện liên quan đến các nhiệm vụ kiểm toán và hoạt động chung của phòng ban.
 • Maintain excellent management relations while communicating issues, concerns, and recommendations to management/clients./ Duy trì mối quan hệ tốt với ban quản lý trong khi trao đổi các vấn đề, phát hiện và đề xuất đến ban quản lý.
 • Proofread and revise draft audit reports before presenting to the Internal Audit management for final review./ Hiệu đính và chỉnh sửa các bản dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình lên Giám đốc Kiểm toán Nội bộ để xem xét cuối cùng.

Job Requirement

 • Two to three years audit/accounting related experience, public accounting experience a plus./ Kinh nghiệm liên quan đến kiểm toán/kế toán từ hai đến ba năm, kinh nghiệm kế toán công là một lợi thế
 • Proficient in Word and Excel./ Thành thạo Word và Excel.
 • Self-starter with excellent verbal and written English communication skills./ Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh bằng lời nói và văn bản
 • CPA or equivalent a plus./ CPA hoặc tương đương là một điểm cộng
 • Must be able to work in a fast-paced, busy, and stressful environment and maintain physical stamina, proper mental attitude while dealing effectively with clients, management, employees, and outside contacts. Ability to work under pressure and meet deadline./ Khả năng làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh, bận rộn và căng thẳng, đồng thời duy trì sức chịu đựng về thể chất, thái độ tinh thần đúng mực trong khi giao dịch hiệu quả với khách hàng, ban quản lý, nhân viên và các mối liên hệ bên ngoài. Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn.

People also viewed

_Title Join_

Stay Connected. Why?

Current Job

Senior Internal Auditor

Executive Office

Survey

You know The Grand Ho Tram via

 • Newspaper, magazine
 • Social Networks
 • Advertisements
 • Friends, relatives

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.