Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Cost Coordinator

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Finance
 • 30/04/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Create new vendors and purchased/sold items as approved requests.

Tạo nhà cung cấp mới và các khoản mục mua/bán theo đề nghị được duyệt.

 • Updating purchase/selling prices, ensuring any price changes are appropriately documented.

Cập nhật giá mua/bán, bảo đảm bất kỳ thay đổi giá nào đều đươc lập chứng từ theo mẫu qui định.

 • Any significant changes of purchase prices should be highlighted and explained.

Bất kỳ thay đổi đáng kể nào về giá thu mua đều cần được chỉ ra và lý giải.

 • To supervise the daily receiving and storekeeping activities, ensure inventory transactions to accounting software timely and accurately

Giám sát việc nhận hàng và các hoạt động xuất nhập hàng của kho hàng ngày, đảm bảo các giao dịch hàng tồn kho được hạch toán vào hệ thống đúng thời điểm và chính xác.

 • Assist in calculating the cost of recipes/retail items with the latest purchase prices and update recipes in system.

Tính giá thành món ăn/hàng bán lẻ dựa trên giá mua được cập nhật gần nhất, cập nhật công thức món ăn trên hệ thống.

 • Witness to dispose spoiled/damaged inventory.

Chứng kiến hủy hàng hư hỏng/bể vỡ.

 • Stocktaking on a monthly basis.

Kiểm kê hàng hóa hằng tháng.

 • Survey market prices of the listed inventory.

Khảo sát giá thị trường đối với những mặt hàng được chỉ định.

 • To monitor slow moving stock items held in storage

Theo dõi hàng chậm luân chuyển trong kho.

 

 • Perform other duties assigned by the superior.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Bachelor degree in Accounting or Finance required.

Cử nhân Đại hoc ngành Kế Toán/Tài Chính.

 • Minimum of 1 year of accounting/finance experience.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Kế Toán/Tài Chính.

 • Comprehensive knowledge of Inventory.

Có kiến thức tổng quát về hàng tồn kho.

 • Proficient with Microsoft Excel, Word.  Accounting system (Sun, MC, Symphony) experience is preferred.

Thành thạo MS-Excel/ Word. Kinh nghiệm hệ thống kế toán (Sun, MC, Symphony) là lợi thế.

 • Prior hotel experience preferred.

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

Job tags: Cost Coordinator

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.