Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Cost Accountant

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Finance
 • 30/04/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Create new vendors/items/menu on daily basis as approved requests.

Nhập mới thông tin nhà cung cấp/hàng mua, bán vào hệ thống hằng ngày theo đề nghị được duyệt.

 • Updating purchase price/selling price into system while supervising the history of prices and similarly replaceable items.

Nhập giá mua, bán vào phần mềm song song với việc giám sát tình hình thay đổi giá mua của sản phẩm đó và sản phẩm thay thế (nếu cần).

 • Check internal transfer forms to ensure all documents are approved by authorized signatories  and posting transfer orders to system.

Kiểm tra phiếu xuất kho nội bộ đảm bảo tất cả chứng từ được ký duyệt và thực hiện bút toán xuất kho trên hệ thống.

 • Checking PO documents after they are posted into the system by Receiving, to ensure all transactions are accounted for and are supported with appropriate documentation.

Kiểm tra chứng từ mua hàng sau khi đã được Bộ Phận Nhận Hàng cập nhật vào hệ thống , đảm bảo tất cả các giao dịch được kiểm tra và có chứng từ đầy đủ.

 • Calculating the cost of recipes/retail items; reviewing menu/retail costs from time to time due to changes of purchase prices and new raw materials.

Tính giá vốn từng món ăn/ hàng bán lẻ; đánh giá lại giá vốn thường xuyên khi có thay đổi giá thu mua và loại nguyên liệu sử dụng mới.

 • Alerting the over/under-stock based on approved par stocks.

Thông báo mức dự trữ hàng vượt/ hoặc dưới mức hàng tồn tối thiểu đã được duyệt.

 • Reviewing slow moving items; transferring items among locations to solve slow stocks.

Kiểm tra hàng Chậm-Sử dụng; điều chuyển hàng giữa các khu vực nhà hàng để tránh tồn kho cao.

 • Stocktaking on a monthly basis.

Kiểm kê hàng hóa hằng tháng.

 • Reconciling record quantity and the quantity arrived from physical counting.

Đối chiếu số lượng hàng hóa giữa sổ sách và thực tế kiểm kê.

 • Other Inventory reports (Spoilage, lost…).

Báo cáo hàng hóa khác (Hư hỏng, Mất…).

 • Perform other duties assigned by the superior.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Bachelor degree in Accounting or Finance required.

Cử nhân Đại hoc ngành Kế Toán/Tài Chính.

 • Minimum of 1 year of accounting/finance experience.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Kế Toán/Tài Chính.

 • Comprehensive knowledge of Inventory.

Có kiến thức tổng quát về hàng tồn kho.

 • Proficient with Microsoft Excel, Word.  Accounting system (Sun, MC, Symphony) experience is preferred.

Thành thạo MS-Excel/ Word. Kinh nghiệm hệ thống kế toán (Sun, MC, Symphony) là lợi thế.

 • Prior hotel experience preferred.

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn.

 • Intermediate English (Listening, Speaking, Reading, Writing).

Tiếng Anh Trung Cấp (Nghe, Nói, Đọc Viết).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.