Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Assistant Manager of External Relations

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Competitive
 • Administration
 • Project Development (HTP)
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Strengthen the relations with authorities, partners that are relevant to the Company and the development and operations of the Ho Tram Projects by establishing and maintaining cooperative and positive relationships with such.

Tăng cường các mối quan hệ với chính quyền, các đối tác có liên quan đến Công ty và sự phát triển, hoạt động của dự án Hồ Tràm.

 • Assist Vice President to develop, maintain and update strategies for the Company’s communication to and interaction with all relevant levels of Government in order to obtain the Company’s corporate objectives.

Hỗ trợ Phó tổng giám đốc nhằm phát triển, duy trì và cập nhật các chiến lược về các thông tin, liên lạc của Công ty và tương tác với tất cả các cấp có liên quan của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu của Công ty.

 • Prepare the reports, documents which are submitted to the relevant Departments of the Government of Ba Ria – Vung Tau Province and relevant Ministries and Central Government offices by the Company to ensure completeness, correctness, and timely submission.

Thực hiện các báo cáo, văn bản của công ty được gửi đến các Sở ban ngành có liên quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Bộ có liên quan và Văn phòng chính phủ để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, và nộp kịp thời.

 • Control and manage the filing system including all legal documentation required for the Vice President of External Relations;

Kiểm soát và quản lý hệ thống lưu giữ hồ sơ bao gồm tất cả các tài liệu pháp lý theo yêu cầu của phó Tổng Giám đốc đối ngoại;

 • Arrange meetings with consultant(s), contractor(s) and authority as required by the Director of External Relations;

Sắp xếp, bố trí các cuộc họp với tư vấn, nhà thầu và các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc đối ngoại;

 • Manage the calendar, emails for the Director of External Relations on request;

Kiểm soát lịch, e-mail cho Phó Tổng Giám đốc đối ngoại theo yêu cầu.

 • Manage all travel and accommodation arrangements for the Director of External Relations;

Thực hiện sắp xếp tất cả việc đi lại, ăn ở khi Phó Tổng Giám đốc đối ngoại đi công tác;

 • Translation of all relevant documents and meetings with authorities and assisting to obtain and maintain necessary permits and licenses of authorities;

Chịu trách nhiệm dịch thuật các tài liệu liên quan và phiên dịch trong các cuộc họp với chính quyền và hỗ trợ để đạt được các giấy chứng nhận và các giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước.

 • Providing support for government guest services for External Relations team;

Thực hiện các công việc liên quan đến các khách chính quyền của phòng đối ngoại.

 • Any other reasonable tasks as may be assigned by the Vice President;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có thể được yêu cầu bởi Phó tổng Giám đốc đối ngoại.

Job Requirement

 • Degree: Economic University, University of Foreign Language… or other relevant Degrees/ Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Đại học ngoại ngữ hoặc… các văn bằng có liên quan khác.
 • At least 3 years of relevant experiences/ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.
 • Skill: high motivated self-starter with strong communication and interpersonal skills. Excellent command of using English writing, editing and oral communication especially verbal skills/ Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tiếng Anh văn phạm và giao tiếp.
 • Good at human relation skills, having deal a variety of partners and employees/ Có kỹ năng trong quan hệ đối ngoại, và giải quyết tốt các công việc với đối tác và nhân viên.
 • Fluent in spoken and written: Vietnamese, English/ Nói và viết lưu loát tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Computer skill: Word, excel, power point…/ Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, excel, power point…
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.