Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Security Captain

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 4 Years
 • Negotiable
 • Security
 • Security
 • 28/02/2019

Job Description

 • Engaging leadership that inspires Security Staff

[Có khả năng lãnh đạo, biết phán xét, và đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và theo dõi kỹ năng.]

 • Assists with the strategic direction for the departments of responsibility and proactively conveys guidelines for staff that shapes the unparalleled standards expected.

[Có trách nhiệm hỗ trợ chiến lược phòng ban và chủ động truyền đạt hướng dẫn cho nhân viên tạo nên các tiêu chuẩn như dự kiến]

 • Make certain that areas of accountability are executed in uncompromised levels.  Proper utilization of resources is a must.

[Đảm bảo trách nhiệm được thực hiện khu vực được giao ở mức độ đảm bảo, sử dụng hợp lý nguồn nhân sự.]

 • Oversee facility and equipment in the responsible areas to make sure they are in complete working order.

[Giám sát cơ sở và thiết bị trong các lĩnh vực có trách nhiệm để đảm bảo công việc việc hoàn chỉnh..]

 • Designate manpower levels for each functional area.

 [Phân phối nhân lực cho tất cả khu vực trực một cách phù hợp.]

 • (Supervises and plans schedules with the Supervisors for all of the duties which the officers are to carry out.

[Giám sát và lên kế hoạch lịch trình với các giám sát viên để điều phối tất cả các nhiệm vụ cần  thực hiện.]

 • (Oversee safeguarding of assets transported to and from hotel.

[Giám sát bảo vệ tài sản vận chuyển đến và đi từ khách sạn.]

 • (Assures optimum guest service through delivery of excellent customer service.

[Đảm bảo dịch vụ khách hàng một cách tối ưu.]

 • (Manage all investigations

[Kiểm soát tất cả các cuộc điều tra.]

 • (Evaluates security reports for compliance; maintains required records and files.

[Đánh giá các báo cáo an ninh một cách chính xác; lưu trữ hồ sơ và các tập tin cần thiết .]

 • (Ensures all activities performed within the department are in accordance with the company’s business objectives, and established safety and security standards.

[Đảm bảo tất cả các hoạt động thực hiện trong bộ phận là phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty, và các tiêu chuẩn an toàn và an ninh được thiết lập..]

 • (Propose staff changes in assigned areas

[Đề xuất thay đổi nhân sự trong lĩnh vực được phân công.]

 • Communicates with partnering departments and peers to achieve superior customer satisfaction and efficient security support service is provided when needed.

[Cộng tác với tác phòng ban khác và các đồng nghiệp để đạt được sự hài lòng của khách hàng cao và hỗ trợ dịch vụ an ninh một cách  hiệu quả khi cần thiết.]

 • Patrol regularly and maintain the highest security for the venue.

Job Requirement

 • Ability to communicate fluently in the primary language of the workplace both verbally and nonverbally.  Fluent in English is preferred.

[Có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chính cả nói và viết. Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế]

 • One – Two years working experience in security required.

[1 -2 năm vị trí tương đương]

 • Background in security, military, or law enforcement.

[Ưu tiên bộ đội, công an, từng làm việc liên quan đến luật]

 • Must have a well-groomed appearance.

[Ngoại hình ưa nhìn]

 • Microsoft Office knowledge required

[Vi tính văn phòng]

 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business.

[Có khả năng dung hòa các mối quan hệ với đồng nghiệp và kỹ năng làm việc theo nhóm là ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh.]

 • Strong leadership, sound judgment, and superior decision-making, problem-solving and follow up skills. 

[Có khả năng lãnh đạo, biết phán xét, và đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và theo dõi kỹ năng.]

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.