Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Golf General Manager

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Manager
 • Permanent
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Golf
 • The Bluffs
 • Unlimited

Job Description

 • Implements general policies established by Company.
 • Thực hiện các chính sách chung của Công ty.
 • Coordinates the development of long range and annual business plans, agreed to by Company.
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm.
 • Develops / Implements specific, needs based policies, authorized by Company.
 • Phát triển/ triển khai cụ thể, chính sách dựa trên nhu cầu, được ủy quyền bởi Công ty.
 • Approves specific operational policies, programs, and procedures in harmony with the mission and specific to the golf property.
 • Phê duyệt các chính sách, chương trình và quy trình hoạt động cụ thể hài hòa với nhiệm vụ và cụ thể đối với tài sản golf.
 •  Monitors the performance of all daily operations, functions and services; assures high standards and total customer satisfaction.
 • Giám sát hiệu suất của tất cả các hoạt động, chức năng và dịch vụ hàng ngày; đảm bảo tiêu chuẩn cao và sự hài lòng của khách hàng
 • Establishes personnel policies; ensures proper hiring, training, supervising, personal development and corrective action in accordance with fair labor standards, safety and established policy.
 • Thiết lập chính sách nhân sự; đảm bảo tuyển dụng, đào tạo, giám sát, phát triển cá nhân và hành động khắc phục phù hợp với tiêu chuẩn lao động công bằng, an toàn và chính sách được thiết lập.
 • Oversees the implementation of operating procedures and training manuals and customizes them for the characteristics of the specific property.
 • Giám sát việc thực hiện các quy trình vận hành và hướng dẫn đào tạo và tùy chỉnh chúng cho các đặc điểm của tài sản cụ thể.
 • Develops emergency and safety procedures.
 • Phát triển các quy trình khẩn cấp và an toàn.
 • Coordinates the development of operating and capital budgets; monitors financial statements, reviews income and expenses relative to plans, implements corrective measures as needed.
 • Phối hợp phát triển ngân sách hoạt động và vốn; giám sát báo cáo tài chính, xem xét thu nhập và chi phí liên quan đến kế hoạch, thực hiện các biện pháp khắc phục khi cần thiết.
 • Provides on a monthly basis, an official, Summary of Operations report. This report will inform in a detailed manner, the progress and / or challenges facing the club as a whole and identifying work performed in relation to each department.
 • Cung cấp trên cơ sở hàng tháng báo cáo Tóm tắt hoạt động chính thức. Báo cáo này sẽ thông báo một cách chi tiết, tiến độ và / hoặc các thách thức mà câu lạc bộ phải đối mặt nói chung và xác định công việc được thực hiện liên quan đến từng bộ phận.
 • Manages and oversees all accounting, inventories, banking, audit procedures, cash flow, and establishes controls to safeguard funds and assets.
 • Quản lý và giám sát tất cả các kế toán, hàng tồn kho, ngân hàng, thủ tục kiểm toán, dòng tiền và thiết lập các biện pháp kiểm soát để bảo vệ tiền và tài sản.
 • Meets, greets, and welcomes guests.
 • Tiếp và chào đón khách.
 • Makes recommendations for capital improvements, supplies and equipment.
 • Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện vốn, vật tư và thiết bị.
 • Assures operational compliance with all applicable legislation and laws.
 • Đảm bảo tuân thủ hoạt động với tất cả các luật và pháp luật hiện hành.
 • Oversees the care and maintenance of all physical assets and facilities.
 • Giám sát việc chăm sóc và bảo trì tất cả các tài sản và cơ sở vật chất.
 • Oversees the club’s marketing and promotional programs to recruit members.
 • Giám sát các chương trình tiếp thị và quảng cáo của câu lạc bộ để tuyển thành viên.
 • Ensures the highest standards for golf services and programs, golf course and practice area, food and beverage, sports and recreation, entertainment and other club services.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất cho các chương trình và dịch vụ golf, sân golf và khu vực luyện tập, thực phẩm và đồ uống, thể thao và giải trí, giải trí và các dịch vụ câu lạc bộ khác.
 • Establishes and monitors compliance with all purchasing policies and procedures.
 • Thiết lập và giám sát việc tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục mua hàng.
 • Ensures and initiates programs to provide members with a variety of innovative functions, programs and events.
 • Đảm bảo và khởi xướng các chương trình để cung cấp cho các thành viên nhiều chức năng, chương trình và sự kiện sáng tạo.
 • Oversees and works with department heads to schedule and supervise staffing.
 • Giám sát và làm việc với các trưởng bộ phận để sắp xếp và giám sát nhân sự.
 • Assures efficient and profitable operations by department; holds regular meetings with department heads to assure effective staff communications.
 • Đảm bảo hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận của bộ phận; tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các trưởng bộ phận để đảm bảo thông tin liên lạc của nhân viên hiệu quả.
 • Sets merchandise, golf and membership pricing, assuring competitiveness and profitability.
 • Đặt giá hàng hóa, golf và thành viên, đảm bảo khả năng cạnh tranh và lợi nhuận.
 • Make recommendations regarding needed operational and key staffing changes.
 •  Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến thay đổi nhân sự chính và hoạt động cần thiết.
 • Develop and implement plans regarding club activities, events and outings.
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch liên quan đến các hoạt động, sự kiện và đi chơi của câu lạc bộ.
 • Performs related duties, as assigned.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo sự phân công. 

Job Requirement

Per company requirement

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.