Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Audio Visual Supervisor

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Beverage / Outlet
 • F&B - Banquet
 • 15/02/2023

Job Description

 • Read and interpret room diagrams.

Đọc và giải thích được sơ đồ lắp đặt phòng.

 • Set up/ remove room setups and support to change room arrangements, including tables, chairs and / stages in accordance with the schedule of events for the Banquet and hotel operation.

Thiết lập / loại bỏ các cài đặt phòng và hỗ trợ thay đổi việc sắp xếp phòng, bao gồm bàn, ghế và các giai đoạn theo lịch trình sự kiện cho hoạt động tiệcvà khách sạn.

 • Ensure setup and put away of A/V equipment is completed for all events. Make sure A/V closets are kept in order.

Đảm bảo thiết lập và tháo gỡ thiết bị của Âm Thanh – Hình Ảnh được hoàn thành cho tất cả các sự kiện. Đảm bảo kho Âm Thanh – Hình Ảnh được giữ theo thứ tự.

 • Respond to requests from the Audio-Visual Manager, Banquet Manager.

Đảm bảo đúng yêu cầu từ Quản lý Âm Thanh – Hình Ảnh và Quản lý Bộ Phận Yến Tiệc.

 • Inspect rooms for damage, cleanliness, and document issues to be addressed. Give documentation to manager.

Thẩm định phòng về các thiệt hại và các vấn đề tài liệu cần được giải quyết. Đưa tài liệu cho người quản lý.

 • Reading and interpreting room diagrams with respect to A/V setups.

Tìm lại và giải thích sơ đồ phòng đối với các thiết lập của Âm Thanh – Hình Ảnh.

 • Setup A/V equipment for meetings and various functions around the building.

Thiết lập thiết bị Âm Thanh – Hình Ảnh cho các cuộc họp và các phòng chức năng khác nhau trong khách sạn..

 • Troubleshooting A/V equipment when there are technical questions or problems related to A/V equipment and identifying appropriate solutions.

Hỗ trợ thiết bị Âm Thanh – Hình Ảnh khi có các câu hỏi kỹ thuật hoặc các vấn đề liên quan đến thiết bị Âm Thanh – Hình Ảnh và đưa ra được các giải pháp phù hợp.

 • Serve as on-sight A/V support for events that take place in the Hotel.

Hỗ trợ Âm Thanh – Hình Ảnh trực quan cho các sự kiện diễn ra tại Khách sạn.

 • Provide basic instruction on the operation of A/V equipment to customers as necessary.

Cung cấp chỉ dẫn cơ bản về vận hành thiết bị Âm Thanh – Hình Ảnh cho khách hàng khi cần.

 • Clean and maintain equipment, report damages to the Banquet Manager.

Vệ sinh và duy trì thiết bị, báo cáo thiệt hại nếu có cho Banquet Manager.

 • Assist in weekly inventory of A/V equipment.

Hỗ trợ kiểm kê thiết bị của Âm thanh- Hình ảnh hàng tuần.

 • Assist with room setups and teardowns, as necessary.

Hỗ trợ thiết lập phòng và tháo dỡ nếu cần thiết.

 • Attend A/V staff meetings and training sessions.

Giám sát các cuộc họp nhân viên Âm thanh- Hình ảnhvà các buổi tập huấn.

 • Be attentive to the safety and security of the hotel’s staffs.

Chú ý đến sự an toàn và an ninh của nhân viên khách sạn.

 • Be aware of emergency procedures and troubleshoot concerns throughout the facility.

Nhận thức về các truy trình xử lý các trường hợp khẩn cấp và khắc phục những lo ngại trong công ty.

 • Other duties as assigned.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ định.

Job Requirement

 • Must have skilled knowledge of audio-visual equipment, maintenance.

Phải có kiến thức chuyên môn về thiết bị âm thanh ánh sáng và bảo trì.

 • Must have skilled knowledge of computers, presentation software and A/V equipment.

Phải cần có kiến thức về máy tính, phần mềm trình chiếu và thiết bị nghe nhìn .

 • The ability to work independently, identifying resources and make independent decisions.

Khả năng làm việc độc lập, xác định nguồn lực và đưa ra các quyết định độc lập.

 • Strong oral communication skills.

Các kỹ năng giao tiếp tốt.

 • Ability to work in a team environment.

Khả năng làm việc theo nhóm.

 • Ability and interest in learning technology related skills.

Có khả năng và sự quan tâm trong việc học các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật.

 • Flexible hours for availability (including evenings and weekends) when the hotel is operation.

Thích hợp làm việc bất cứ giờ nào (kể cả buổi tối và cuối tuần) .

 • Positive customer-oriented attitude and professional image.

Thái độ tích cực theo xu hướng của khách hàng và tạo hình ảnh chuyên nghiệp.

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.