Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Surveillance Technician

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Entry Level
 • Permanent
 • College
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Surveillance
 • Surveillance
 • 31/01/2019

Job Description

 • Install, repair and maintain / clean cameras / monitors / alarms / CCTV switcher / digital encoders / servers and DVR’s and other associated systems including laying and terminating cable.

[Cài đặt, sửa chữa và bảo trì / vệ sinh lau chùi Camera / màn hình / chuông báo động / CCTV switcher / bộ mã hóa kỹ thuật số / máy chủ và DVR và các hệ thống liên quan khác bao gồm lắp đặt và kéo cáp.]

 • Maintain the stock level of respective workstations.

[Duy trì mức độ hoạt động ổn định của hệ thống máy móc.]

 • Participate in training and skills assessing as assigned.

[Tham gia vào các khóa đào tạo và hướng dẫn kỹ năng đánh giá theo sự phân công]

 • Ensure the workshop/rack room and others are clean and safe and well maintained.

[Đảm bảo nơi làm việc / phòng rack và những nơi trực thuộc khác được sạch sẽ và an toàn.]

 • Conduct camera/system checks as required.

[Kiểm tra camera / hệ thống theo yêu cầu.]

 • Perform the back-up operations and do the recovery if the databases would be damaged.

[Thực hiện thao tác sao lưu và khôi phục nếu cơ sở dữ liệu bị hỏng.]

 • Support/coordinate concern of departments to relocate/ replace /integrate relevant devices which belong to Surveillance to improve their operation.

[Hỗ trợ/ phối hợp với các bộ phận để di dời/ thay thế/ hợp nhất các thiết bị liên quan thuộc về bộ phận Giám sát nhằm cải thiện tốt mọi hoạt động .]

 • Maintain knowledge and strive to learn about new equipment types available in the market.

[Duy trì kiến thức và phấn đấu để tìm hiểu về các loại thiết bị mới có sẵn trên thị trường.]

 • Perform other associated duties as assigned.

[Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công.]

Job Requirement

 • 2 years of CCTV technical experience. Experience with using workshop repair / testing / diagnostic equipment

[Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kỹ thuật CCTV. Kinh nghiệm với việc sử dụng phần mềm sửa chữa / kiểm tra / thiết bị chẩn đoán.]

and/or

[Và/hoặc.]

 • College degree in Electronic and Electrical Engineering or IT Hardware / software.

[Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trong ngành Kỹ Thuật và Điện Tử hoặc Công Nghệ Thông Tin.]

 • Good level of English speaking, reading and writing.

  [Đọc, viết và nói Tiếng Anh tốt.]

 • Knowledge of application of test meters, solder irons, hand tools, 2-way radios, QA, project supervision. Knowledge of software such as MS operating systems, SQL server, MS server, AutoCAD and basic networking.

[Có kiến thức về thiết bị kiểm tra đo lường, hàn, dụng cụ cầm tay, radio 2 chiều, giám sát chất lượng, giám sát dự án. Kiến thức về các phần mềm như hệ thống điều hành MS, máy chủ SQL, máy chủ MS, AutoCAD và kết nối mạng cơ bản.]

 • Maintain a good workspace employee relation in the way of respectful and harmony.

[Duy trì một mối quan hệ đồng nghiệp tốt, tôn trọng và hòa hợp.]

 • Must be able to work various shifts including weekends and holidays.

[Thiện chí làm việc theo ca bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ.]

 • Experience with industry work environment is plus.

  [Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghiệp]

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.