Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Surveillance Supervisor

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Surveillance
 • Surveillance
 • 31/01/2019

Job Description

 • Liaise with management level personnel of other departments.

[Liên lạc với các nhân viên cấp quản lý của các phòng ban khác.]

 • Communicate effectively.

[Khả năng giao tiếp tốt]

 • Actively support and lead by example with company and department standards and objectives.

[Tích cực hỗ trợ và quản lý thông qua các tiêu chuẩn, mục tiêu của công ty và bộ phận]

 • Supervise and direct the operation and daily activities of the monitor room team to ensure an efficient and effective operation.

[Giám sát và chỉ đạo các hoạt động vận hành hàng ngày của phòng giám sát để đảm bảo hoạt động hiệu quả.]

 • Provide guidance, instruction and coaching and counseling to Senior Surveillance Officers and Surveillance Officers.

[Hướng dẫn và huấn luyện và tư vấn cho nhân viên  bộ giám sát.]

 • Engender a proactive approach to monitor room operations with emphasis on the observation, detection and proving of suspicious and illegal activity.

[Chủ động giám sát các hoạt động  với sự thận trọng và theo dõi chặt chẽ, phát hiện và chứng minh các hoạt động đáng ngờ và bất hợp pháp.]

 • Engender a respectful and harmonious workplace and team and result based approach.

[Xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và tôn trọng lẫn nhau .]

 • Actively set tasks and provide direction for the shift.

[Chủ động phân bổ nhiệm vụ và đưa ra hướng giải quyết trong ca]

 • Delegate workload and duties responsibly.

[Phân bổ  khối lượng công việc và trách nhiệm]

 • Ensure that assignments and routine duties are completed to department SOPs.

[Đảm bảo rằng các công việc và nhiệm vụ thường xuyên được hoàn thành đúng tiến độ được giao.]

 • Ensure compliance with all company and department policies and procedures.

[Đảm bảo tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty và bộ phận.]

 • Coach, counsel and discipline as per company/department guidelines.

[Huấn luyện, tư vấn và kỷ luật theo chính sách của công ty / bộ phận]

 • Provide feedback to team members in a timely manner.

[Cung cấp thông tin phản hồi một cách kịp thời.]

 • Compile file notes and feedback for performance reviews.

[Soạn thảo ghi chú phản hồi để đánh giá hiệu quả công việc.]

 • Ensure a strong working knowledge of department SOPs and related manuals and systems, review these for relevancy and for clarification of issues.

[Đảm bảo kiến thức đầy đủ về quy trình chuẩn của Bộ Phận Giám Sát và các hệ thống liên quan, xem xét giải pháp cho phù hợp và làm rõ các vấn đề liên quan.]

 • Apply initiative in dealing with situations (backed by department SOPs).

[Áp dụng sáng kiến trong việc đối phó với các tình huống (được hỗ trợ bởi quy trình chuẩn được thông qua trong bộ phận).]

 • Maintain records and files for the department in accordance with department SOPs.

              [Lưu trữ hồ sơ và tập tin liên quan theo quy trình chuẩn của bộ phận.]

 • Review and approve documents and reports and observations generated by the team.

[Xem xét và phê duyệt các tài liệu, các báo cáo và mục tiêu quan sát được thực hiện trong phòng.]

 • Review reports, statistics and data from various company and department information systems.

[Báo cáo rà soát, thống kê dữ liệu từ các hệ thống thông tin công ty và các bộ phận khác nhau]

 • Undertake project duties as required and/or assigned.

[Thực hiện các nhiệm vụ dự án theo yêu cầu và / hoặc được giao.]

 • Compile and prepare in depth shift reports, summaries and logs.

[Soạn thảo và chuẩn bị các báo cáo quan trọng , tóm tắt và tổng hợp.]

 • Provide complete support to Surveillance management.

[Cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho công tác quản lý giám sát]

 

Job Requirement

 • 3-5 years of casino surveillance experience (preferred 2 years of previous supervisory or senior officer experience). Previous experiences in casino surveillance monitor room.

[3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát Casino (Ưu tiên từng làm giám sát hoặc nhân viên giám sát cấp cao]

 • Speak, read and write English to very high standard.

  [Thành thạo tiếng Anh] 

 • Knowledge and experience of CCTV systems usage.

  [Có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống CCTV]

 • Customer service and delivery focused. Ability to manage a large scale monitors room team on a shift basis.

[Kinh nghiệm dịch vụ khách hàng và tập trung. Khả năng kiểm soát quy mô phòng nhiều máy tính giám sát.]

 • Building and managing a diverse workforce.

  [Xây dựng và quản lý một lực lượng lao động đa dạng]

 • Must be able to work various shifts including weekends and holidays.

[Có khả năng làm việc theo ca bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ]

 • Extensive knowledge of cheating and game protection issues.

[Có kiến thức về các vấn đề bảo vệ gian lận trong game]

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.